Oferta

Diagnoza i terapia

NEUROLOG DZIECIĘCY
 • niemowlęta z grupy ryzyka rozwojowego – wcześniaki, dzieci z obciążonym wywiadem ciążowym i okołoporodowym, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i problemami genetycznymi
 • dzieci z epilepsją
 • dzieci z bólami głowy, zaburzeniami snu, trudnościami w koncentracji uwagi
PSYCHIATRA DZIECIĘCY
 • problemy emocjonalne (lęk,depresja, fobia szkolna)
 • trudności społeczne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • trudności z koncentracją uwagi (ADD)
 • autyzm wczesnodziecięcy i zespół Aspergera
 • leczenie tików
FIZJOTERAPIA
 • wspieranie rozwoju ruchowego małych dzieci metodą przyjazną dla dziecka i dla rodziców (NDT-Bobath)
 • wskazówki dotyczące pielęgnacji dzieci z grupy  ryzyka okołoporodowego
 • konsultacje dla rodziców oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne dla niemowląt z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi
 • wspomaganie rozwoju ruchowego małych dzieci ze złożoną niepełnosprawnością
 • łączenie metod tradycyjnej rehabilitacji z metodą integracji sensorycznej
ORTOPEDIA - Ortopeda dziecięcy
 • kontrola stawów biodrowych u niemowlaków
 • monitorowanie rozwoju dzieci i młodzieży oraz jego zaburzeń
 • ocena postawy dziecka oraz ustalenie planu usprawniania we współpracy z fizjoterapeutą
 • korektywa dla dzieci
 • korygowanie wad postawy u dzieci
INTEGRACJA SENSORYCZNA - Terapia ruchem z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, zapewniającego dzieciom ćwiczenie funkcji sensorycznych i motorycznych podczas ciekawych zabaw mających na celu:
 • poprawę funkcjonowania sensorycznego czyli lepszego przetwarzania bodźców na które występuje zbyt duża lub niedostateczna wrażliwość
 • poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie funkcji posturalno-równoważnych oraz planowania ruchowego (terapia dyspraksji)
 • rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • wspomaganie terapii logopedycznej w przypadku nieprawidłowego rozwoju mowy
 • zapobieganie trudnościom w nauce pisania, czytania i liczenia oraz pomoc dzieciom ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią
 • poprawę funkcjonowania dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami w koncentracji uwagi
PSYCHOLOG DZIECIĘCY, PSYCHOLOGIA - Poradnictwo psychologiczne dla rodziców, konsultacje rodzinne, zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci
 • rozwiązywanie trudności wychowawczych
 • psycholog małe dzieci
 • diagnoza dojrzałości szkolnej i trudności w uczeniu się
 • terapia dziecięcych problemów
 • wspieranie dziecka i rodziców w sytuacji rozwodowej
 • opracowywanie indywidualnych programów stymulujących rozwój  dzieci  (także niemowląt) z opóźnieniem psychoruchowym
 • terapia dzieci ze spectrum autyzmu (w tym zespół Aspergera)
LOGOPEDIA - Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
 • profilaktyka logopedyczna
 • diagnoza logopedyczna niemowląt
 • pomoc dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami językowymi – SLI (Dzieci te długo nie mówią, a kiedy zaczynają, mają kłopoty ze słownictwem i gramatyką. Są bystre, inteligentne, zdrowe)
 • pomoc w przypadkach opóźnonego rozwoju mowy
 • pomoc dzieciom z niepłynnością mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • wprowadzanie alternatywnych form komunikacji u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSEN-IAS - Jest jednym z kilku systemów terapii dźwiękowej, pomagających poprawić przetwarzanie informacji poprzez stymulacje słuchową
 • zwiększa umiejętność kierowania uwagi na to, czego słuchamy
 • pomaga przezwyciężać trudności w rozumieniu mówionego tekstu i zapamiętywaniu poleceń
 • jest skuteczną formą pomocy przy nadwrażliwości słuchowej
 • pomaga w przypadku trudności związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem
REEDUKACJA - Pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności wzrokowe i słuchowe niezbędne do czytania i pisania
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • usprawnianie grafomotoryki
TERAPIA RĘKI - Pomoc dla dzieci, które mają problemy z samoobsługą, rysowaniem, pisaniem i pracami manualnymi
 • ćwiczenie sprawności motorycznej ręki: fizjoterapeuta
 • ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej: pedagog
 • zajęcia plastyczne rozwijające małą motorykę
OFERTA DLA NIEMOWLAKÓW - Wczesne rozpoznawanie problemów związanych z samoregulacją i rozwojem psychoruchowym.
 • konsultacje neurologiczne
 • fizjoterapia ( metoda NDT-BOBATH, SI)
 • psychologia (problemy z jedzeniem, spaniem, kontrolą emocji i zachowania)
 • logopedia (trudności ze ssaniem i jedzeniem, stymulacja rozwoju mowy, masaż logopedyczny)
 • masaż Shantala
×